Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site per 17/12/2014.

Algemene voorwaarden

 • 1 Toepasselijkheid

Voor het gebruik van deze site gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”). Eventuele voorwaarden van de gebruikers worden weersproken.

 • 2 Inhoud van de overeenkomst, verhouding van gebruikers t.o.v. derden
  • 2.1 Deze website is een platformwaar u als geregistreerde gebruiker onder onze voorwaarden bedrijfsvermeldingen en evenementen kunt plaatsen. U bent zelf voor de door u geplaatste vermeldingen verantwoordelijk. Wij bieden u enkel een website voor de publicatie van vermeldingen op het web.
  • 2.2 Wij zijn zelf geen contractpartij bij overeenkomsten die tussen u en derden eventueel afgesloten worden of zullen worden. Het afsluiten en de vormgeving van zulke overeenkomsten zijn uitsluitend aangelegenheid van u, de gebruiker en uw eventuele contractpartner. Ook de nakoming van eventueel via onze website geïnitieerde overeenkomsten gebeurt uitsluitend door u dan wel met uw contractpartner.
 • 3 Gebruikersgroep, registratie, plaatsen van bedrijfsvermeldingen
  • 3.1 In beginsel staan onze diensten een ieder ter beschikking. U registreert zich op onze site, indien u het hiervoor betreffende registratieformulier waarheidsgetrouw en volledig online invult en per muisklik bevestigt. Veranderen uw gegevens later, dan bent u verplicht deze bij onze site onmiddellijk te actualiseren. De registratie wordt door de activering van uw toegang door ons afgesloten, waardoor de overeenkomst tussen u en onze site tot stand komt. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersovereenkomst.
  • 3.2 U kunt de gebruikersovereenkomst met ons ten allen tijden opzeggen. Daartoe volstaat een e-mail aan de klantenservice via het contactformulier dat te vinden is op onze site. Wij behouden het recht om de gebruikersovereenkomst te allen tijde met een termijn van 14 dagen op te zeggen. Het recht van blokkering volgens artikel 4.3 wordt daardoor niet aangetast.
  • 3.3 De opdracht voor ons met betrekking tot het plaatsen van een bedrijfsvermelding komt pas tot stand, wanneer
   • • Wij uw aanvraag schriftelijk of per e-mail bevestigd heeft of
   • • Wij uw aanvraag uitvoeren, in het bijzonder dat wij uw bedrijfsvermelding online plaatsen.
  • 3.4 Wij behouden ons het recht om volgens uniforme, door objectieve overwegingen gedragen beginselen, het plaatsen van bedrijfsvermeldingen van gebruikers te weigeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de bedrijfsvermelding(s) tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen wettelijke of ambtelijke verboden of tegen de goede zeden verstoot of de publicatie voor ons omwille van andere reden onredelijk is.
  • 3.5 Wij behouden ons verder het recht voor om niet volledig geregistreerde gebruikersprofielen en gebruikersprofielen die voor een periode van minstens zes maanden inactief waren, te verwijderen.
 • 4 Verantwoordelijkheid voor het invoeren van gegevens, waarheidsgetrouwe informatie
  • 4.1 U bent in juridische zin verantwoordelijk voor de door u op onze webpagina´s geplaatste informatie, waaronder de door u opgegeven bedrijfsvermeldingen. U belooft dat bij het plaatsen van bedrijfsvermeldingen de door u geadverteerde artikelen, diensten of banen volledig en naar waarheid worden beschreven en dat correcte en volledige informatie over uzelf dan wel uw bedrijf wordt gegeven. U bent verder verplicht, om uw bedrijfsvermeldingen in de juiste rubriek op te geven dan wel te plaatsen en uw verplichtingen uit deze voorwaarden ook tegenover andere gebruikers van onze site in acht te nemen en na te komen. Het gelijktijdig plaatsen van meerdere bedrijfsvermeldingen met soortgelijke inhoud is verboden. Ondernemers, die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, zijn verplicht deze de wettelijk voorgeschreven consumenteninformatie te verstrekken en ze met name op het wettelijk herroepingsrecht te wijzen, indien een dergelijk recht bestaat.
  • 4.2 U verplicht zich ertoe, om geen informatie op de (internet-)websites van ons te plaatsen of bedrijfsvermeldingen te plaatsen, die tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen het geldende recht, tegen de rechten van derden of tegen de goede zeden verstoten (hierna te noemen “verboden inhoud”).
   Voor gebruikers van onze site is het in het bijzonder verboden om:
   • • in strijd te handelen met wetten
   • • oneerlijk of misleidend te handelen
   • • de rechten van derden te schenden
   • • spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren of te adverteren
   • • virussen of andere technische toepassingen te versturen, die ons of de belangen dan wel het eigendom van onze gebruikers kunnen schaden
   • • onze infrastructuur overmatig te belasten of op een andere wijze het probleemloos functioneren van onze site te verstoren
   • • de inhoud van andere bedrijfsvermeldingen te kopiëren, te veranderen of te distribueren
   • • gegevens, in het bijzonder e-mailadressen, van andere gebruikers te verzamelen of op welke manier dan ook te verschaffen zonder de toestemming van de desbetreffende gebruiker
   • • maatregelen mijden die ertoe dienen de toegang tot onze site te verhinderen of te beperken
  • 4.3 Bestaan er concrete aanwijzingen van verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), dan hebben wij het recht de verboden inhoud, dan wel de bedrijfsvermeldingen met deze verboden inhoud tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen, de gebruiker een waarschuwing te geven of de registratie van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Daarbij zullen wij in redelijke mate rekening houden met de legitieme belangen van de gebruiker. Een aanspraak op restitutie voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor reeds betaalde vergoedingen, ontstaat hierdoor niet.
 • 5 Vrijstelling

U bent verplicht om ons van claims te vrijwaren, die andere gebruikers of andere derden tegenover ons wegens een schending van hun rechten door de door u u geplaatste inhoud, in het bijzonder verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), geldend maken, voor zover u voor deze inhoud of de plaatsing ervan, verantwoordelijk bent. Hiermee neemt u ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van ons inclusief alle gerechtelijke kosten en honoraria van advocaten tegen het wettelijk gangbare tarief voor uw rekening. U bent verplicht om ons in geval van een dergelijke vordering, zo snel mogelijk, naar waarheid en volledig alle benodigde informatie te verstrekken die voor de verificatie van de vordering en een verdediging ervan noodzakelijk zijn.

 • 6 Tarieven
  • 6.1 Het gebruik van onze website is in beginsel gratis. Voor bepaalde diensten en functies, alsook het publiceren van bedrijfsvermeldingen in bepaalde categorieën en voor een aantal extra opties (zie paragraaf 7) behouden wij zich het recht voor kosten in rekening te brengen.
  • 6.2 Alle kosten worden weergegeven en in rekening gebracht in de munteenheid van het betreffende land.
  • 6.3 De afzonderlijke kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en kunnen worden betaald via de op de website aangeboden betaalmethoden. Indien de incasso mislukt en u voor het mislukken daarvan verantwoordelijk bent, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening gebracht.
  • 6.4 Wij informeren u per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres over nieuwe facturen en stelt deze per download beschikbaar.
  • 6.5 Indien u gebruik maakt van de betaalde diensten en de betaling van de kosten daarvan niet op tijd wordt voldaan, kunnen wij het uitvoeren van verdere betaalde diensten van deze betaling afhankelijk maken en u de toegang blokkeren totdat de betaling is voldaan.
  • 6.6 De tarieven kunnen door ons worden gewijzigd, al dan niet tijdelijk voor specifieke promoties, introductie van nieuwe functionaliteiten of andere marketing activiteiten.
 • 7 Bedrijfsvermeldingen met betaalde premium opties

U kunt tegen betaling premium opties met een bepaalde looptijd voor uw bedrijfsvermelding boeken. Indien u uw bedrijfsvermelding verwijdert, voordat de looptijd van uw geboekte premium optie is verstreken, vervalt de resterende looptijd van de premium optie. Wij zullen reeds betaalde kosten voor premium opties niet restitueren.

 • 8 Bedrijfsvermeldingen op platformen van partner websites

De door u geplaatste bedrijfsvermeldingen kunnen gepubliceerd worden op deze site als ook op andere websites van ons.

 • 9 Wijzigen van bedrijfsvermeldingteksten
  • 9.1 Veranderen en verwijderen van bedrijfsvermeldingteksten kunt te alle tijden zelf doorvoeren.
  • 9.2 U heeft het recht te allen tijden van ons te verlangen om uw bijdragen of bedrijfsvermeldingen van onze Internetpagina’s te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geven. Wegens technische redenen is voor het verwijderen in beginsel een periode van 24 uur nodig.
 • 10 Beperking van de aansprakelijkheid
  • 10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van bedrijfsvermeldingen die door derden worden geplaatst. Daaronder vallen onder meer fouten of onjuiste/misleidende aanduidingen in bedrijfsvermeldingen van derden alsmede de producten of diensten die door derden worden aangeboden.
  • 10.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het weigeren c.q. verwijderen van bedrijfsvermeldingen die strijdig zijn met het door ons gevoerde beleid. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade en gedragingen van adverteerders of gebruikers ontstaan door het gebruik van onze site.
  • 10.3 Wij sluiten de aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, uitdrukkelijk uit.
  • 10.4 Buiten de hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de afgelopen 12 maanden door de gebruiker aan vergoeding is betaald.
 • 11 Diversen
  • 11.1 Overdracht van rechten en plichten van de gebruiker uit het contract met onze site aan derden is alleen toegestaan als wij daar vooraf schriftelijk per mail mee akkoord zijn gegaan.
  • 11.2 Het doorgeven van login gegevens en paswoorden aan derden, inclusief andere gebruikers, is verboden.
  • 11.3 Als de opdrachtgever een bij het handelsregister ingeschreven ondernemer of een bestuursrechtelijke juridische persoon of bestuursrechtelijk extra vermogen vormt, is voor beide partijen Amsterdam, Nederland, als bevoegde rechtbank vastgesteld.
  • 11.4 Op de verhouding tussen onze site en onze gebruikers is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en bepalingen omtrent het botsen van rechtsregels uit het Nederlandse recht.

Vragen, opmerkingen en klachten kunt u ons via ons contactformulier sturen dat op deze site te vinden is.